Բնագավառներ


Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2,843 total views, 1 views today

Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Ավտոտրանսպորտը հանդիսանում է մթնոլորտի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը:

1,509 total views, 1 views today

Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

850 total views, 1 views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

981 total views, no views today

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ

Բազմամյա մեթոդաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ՌԴ Եվրոպական մասի համար օդային զանգվածների փոխադրման գերակշռող ուղղություններ են հանդիսանում հյուսիս-արևմտյանը և արևմտյանը:

1,104 total views, no views today

Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Օդում բարձր թունավորվածությամբ կապարի միացությունների ստացումը կարելի է դադարեցնել, եթե էթիլենային բենզինի փոխարեն օգտագործել ոչ էթիլենային բենզին:

888 total views, no views today