Բնագավառներ


Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին

Նման մի շարք հետազոտությունների արդյունքներն ընդհանրացնելով` Ն. Գրոնլանդը նշում է, որ մանկավարժները դրսևորում են աշակերտների սոցիոմետրական դիրքերը գերագնահատելու միտում:

1,549 total views, no views today

Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ

Բովանդակություն

1. Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ

2. Գրականության ցանկ

———————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 11

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

667 total views, no views today

Խնամակալությունն ու հոգաբարձությունը երեխաների նկատմամբ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Խնամակալության և հոգաբարձության հասկացությունը

3. Խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքներն ու պարտականությունները

4. Խնամակալության և հոգաբարձության դադարումը

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 19

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

494 total views, no views today

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների դաստիարակության ձևերը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերումը և տեղավորումը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

710 total views, no views today

Անչափահաս երեխաների իրավունքները

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ընտանիքում երեխաների իրավական դրության նախադրյալները

3. Անչափահաս երեխաների անձնական իրավունքները

4. Ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու իրավունքը

5. Երեխայի պաշտպանության իրավունքը

6. Երեխայի անվան, ազգանվան և հայրանվան իրավունքը

7. Անչափահաս երեխաների գույքային իրավունքները

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,131 total views, no views today

Գիշերօթիկի երեխաների սոցիալական վիճակը

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1-ին

Գիշերօթիկի երեխաների սոցիալական վիճակը

ա) ադապտացիայի խնդիրները

բ) սոցիալ-հոգեբանական վիճակը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ

Գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորումն ու  դրանց ձևավորման հիմնական պայմանները

ա) Գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորման նախադրյալները

բ) Շրջապատող պայմանների ազդեցությունը գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորման վրա

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականության ցանկ

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

89 total views, no views today

Սոցիալական աշխատանքը մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ I. Մտավոր հաշմանդամության ընդհանուր բնութագիրը

1.1. Մտավոր հետամնացությունը որպես հաշմանդամություն, հասարակության վերաբերմունքը մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ

1.2.  Մտավոր հաշմանդամության սահմանումները, պատճառներն ու տեսակները

Գլուխ II.  Մտավոր խնդիրներով երեխան ընտանիքում

2.2. Մտավոր խնդիրներով երեխաներ ունեցող ընտանիքների հիմնախնդիրները

2.3. Սոցիալական աշխատանք  մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`  6000 դրամ

Էջերի քանակը` 26

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

175 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12