Բնագավառներ


ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ

Երկիր մոլորակի աշխարհագրական թաղանթը և, մասնավորապես, կենսոլորտը, ինչպես հայտնի է մեզ, միակ նպաստավոր միջավայրն է, որտեղ ծագել և զարգանում է մարդկությունը։ Բայց հենց մարդկությունն է, որ իր գործունեու­թյամբ խախտում է այդ հավասարակշռությունը, աղտոտում է միջավայրը, դարձ­նում պակաս նպաստավոր, իսկ աոանձին դեպքերում էլ՝ աննպաստ և ուղղակիո­րեն մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր։

1,181 total views, 2 views today

Leave a Reply