Բնագավառներ


Երկրաշարժ երևույթի բացատրությունը

872 total views, no views today

Հայկական բարձրավանդակ

1,000 total views, no views today

Գլոբալ տաքացում, աշխարհի վերջը

1,529 total views, no views today

ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ

Երկիր մոլորակի աշխարհագրական թաղանթը և, մասնավորապես, կենսոլորտը, ինչպես հայտնի է մեզ, միակ նպաստավոր միջավայրն է, որտեղ ծագել և զարգանում է մարդկությունը։ Բայց հենց մարդկությունն է, որ իր գործունեու­թյամբ խախտում է այդ հավասարակշռությունը, աղտոտում է միջավայրը, դարձ­նում պակաս նպաստավոր, իսկ աոանձին դեպքերում էլ՝ աննպաստ և ուղղակիո­րեն մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր։

1,192 total views, no views today

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Գնահատել ընդհանրապես նշանակում է որևէ բան (իր, անձ, երևույթ) արժեքավորել, ճշտել դրա արժեքը։ Բայց արժեքավորել կարելի է այն, ինչին արդեն ծանոթ ես, ինչի քանակն արդեն հայտնի է։ Ուրեմն, մինչև գնահատելը հարկավոր է գիտականորեն պարզել գնահատվող օբյեկտի քանակն ու որակը, գտնվելու տեղը և պայմանները, այսինքն` կազմել բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների կա­դաստր։

1,216 total views, no views today

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բնական ռեսուրսներ։ Ընդհանրապես ոեսուրս է այն ամենը, ինչը մարդկանց անհրաժեշտ նյութական ու հոգևոր բարիքների ստացման աղբյուր և նախադրյալ է։ Այդպիսի աղբյուր ու նախադրյալ են մեզ շրջապատող բնության բազմաթիվ նյութեր ու երևույթներ՝ օգտակար հանածոները, անտառի հարստությունները, վարելահող ու մարգագետինը, գետերն ու լճերը, քամին ու անձրևը, արևի լույսն ու ջերմությունը։

1,782 total views, no views today

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բնօգտագործումը կարող է լինեչ ոչ ոացիոնալ և ոացիոնալ։ Բնօգտագործումը համարվում է ոչ ռացիոնալ, եթե բնական ռեսուրսը և դրա օգտակար հատկությունները օգտագործվում են ոչ լրիվ չափով, և այդ ըն­թացքում էական վնաս Է հասցվում միջավայրին, խախտվում Է երկրահամակարգերի բնական հավասարակշռությունը։

1,444 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12