Բնագավառներ


Ռեկրեացիան և տուրիզմը որպես բնության և հասարակության փոխազդեցության ձև

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը` 2000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

107 total views, no views today

Մարդու ադապտացիան շրջապատող միջավայրին

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Բնության և հասարակության էվոլյուցիան
 2. Ադապտացիան և ժառանգականությունը
 3. Ուրբանիզացիայի զարգացումը, ուրբանիզացիան և բնական պաշարների խնդիրները
 4. Սննդամթերքի և ազգաբնակչության աճի խնդիրները

Եզրակացություն

Գրականություն

——————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը` 6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

128 total views, no views today

Մարդու էկոլոգիան և սոցիալական ասպեկտները

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Հոգեկանը և նրա բաղադրամասերը
 2. Հույզեր և հուզական սթրես
 3. Հասկացություն հոգեկան առողջության մասին, հոգեկան առողջության հատկանիշները
 4. Մարդու անհատական հոգեֆիզիոլոգիական հատկանիշները
 5. Հոգեկան վիճակի կարգավորում
 6. Ռիսկի գործոնները և դրանց ազդեցությունը
 7. Հիվանդությունների աշխարհագրական ուղղությունները, էպիդեմիոլոգիական պրոցեսների մեխանիզմները

Եզրակացություն

Գրականություն

—————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը` 6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

550 total views, no views today

Շրջական միջավայրի գործոնների ազդեցությունը մարդու վրա

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Հասկացություն շրջական միջավայրի մասին
 2. Կենսոլորտի աղտոտումը մարդու կողմից և ազդեցությունը նրա կենսագործունեության վրա
 3. Քաղաքակենտրոնացումը մարդու առողջության ռիսկի գործոն
 4. Մարդու էկոլոգիան և կյանքի միջին տևողությունը

Եզրակացություն

Գրականություն

———————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը` 6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

698 total views, no views today