Բնագավառներ


Ռենտգենյան ճառագայթները

Տարբեր օրգաններում և հյուսվածքներում ճառագայթները կլանվում են ոչ հավասար չափով` կախված նրանց խտությունից և քիմիական կազմությունից և ելքում դառնում են ոչ համասեռ:

940 total views, 1 views today

Պլաստմասաներ, ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները

Պլաստմասսայի նյութերի տեսակարար կշիռը տատանվում է 0,9-2,0 գսմ սահմաններում:

1,579 total views, 1 views today

Արդյունաբերություն, վառելիքաէներգետիկ համալիր, մետալուրգիա, թեթև արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն

2,665 total views, 3 views today

ՀՀ ջերմամատակարարումը

696 total views, 2 views today

Արդյունաբերության տեղը և դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, ճյուղային կառուցվածքը և դրա կատարած տեղաշարժերը

1,857 total views, 3 views today

Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

607 total views, 1 views today

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

1,321 total views, 1 views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »